سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شله زرد ...

ارسال‌کننده : در : 86/12/22 9:0 صبح

من شله زرد را دوست دارم . البته اگر نذری باشد ... وقتی می آید ، انگار عطر خدا توی خانه می پیچد . دروغ که نمی گویم . احساسم را می گویم . چه قبولش داشته باشی چه نه ... من به احساسم ایمان دارم ... من عطر خدا را حس می کنم . آخر شله زردش نذری است . قبول کن باید هم اینگونه باشد ... برادر کوچکم هم شله زرد خیلی دوست دارد . یعنی از همان وقتی که کوچک تر بود ، شله زرد را خیلی دوست داشت ... دروغ که نمی گویم ؛ احساسم را می گویم ... او حتی بیش تر از من دوست دارد این شله زرد را ... حتی بیش تر از مادر ... حتی بیش تر از عزیز ... دلیلش را هم خوب می دانم . آخر او کوچک است . پاک است .یعنی خیلی پاک است . برای همین عطر خدا را بیش ترتر حس می کند . شاید برای چند دقیقه ای با آن زندگی می کند ...دروغ که نمی گویم ؛ احساسم را می گویم ...

تمام ...  
کلمات کلیدی :